Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Het samenwerkingsverband OZKNV hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in  vertrouwen  over te spreken.

Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband  invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan).

Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.

Meer informatie op de website:
 www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplanraad