Zorg

Zorg

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

Op school werken de stamgroepleiders met de kinderen. Zij hebben de directe zorg voor de kinderen. Tijdens het werken met de kinderen, volgen zij elk kind nauwkeurig in zijn of haar ontwikkeling. Wij proberen vooral te kijken naar de ontwikkelingskracht van elk kind. Het doel is om elk kind in staat te stellen datgene te bereiken wat voor hem of haar mogelijk is. De meeste kinderen hebben voldoende aan de basiszorg die de school geeft, maar er zijn ook kinderen die extra aandacht nodig hebben.

In de stamgroep wordt zorg gedragen voor het onderwijsaanbod en volgt de stamgroepleider de kinderen nauwkeurig d.m.v. observaties en toetsing. De zorg voor een kind ligt in eerste instantie op school bij de eigen stamgroepleider. Bij extra zorgen of vragen kan de stamgroepleider kan de hulp inroepen van de intern begeleider. Twee keer per jaar wordt er een groepsbespreking gepland tussen de stamgroepleider en de intern begeleider. In deze groepsbespreking nemen we het didactische onderwijsaanbod door en het pedagogisch klimaat in de groep. Daarbij kijken we of het aanbod goed is afgestemd op alle kinderen. We kijken naar het aanbod voor meerbegaafde kinderen en naar het aanbod voor kinderen die meer moeite hebben met de leerstof. Tevens wordt er in een groepsbespreking gekeken naar het leerlingvolgsysteem. Observaties en toetsen worden geëvalueerd. Uit deze groepsbesprekingen komt naar voren welke kinderen extra zorg nodig hebben. Om de zorg goed in kaart te brengen, worden kinderen soms extra getoetst, of intensiever geobserveerd. Een paar weken na de groepsbespreking, wordt er vervolgens in een kindbespreking gekeken naar de zorg voor individuele kinderen. Er wordt gekeken of er handelingsplannen opgesteld moeten worden voor deze zorg, of een ontwikkelingsperspectief. Mochten deze plannen buiten de basisondersteuning van een groep vallen, dan wordt er contact opgenomen met ouders.

Handelingsplannen worden zo gemaakt dat de zorg een plek kan krijgen binnen de school. Ook kan in overleg met ouders externe hulp ingeschakeld worden. Na een afgesproken periode wordt het plan of het ontwikkelingsperspectief geëvalueerd. Daarbij worden ook de ouders betrokken.

Als er geen extra zorg is rondom je kind, informeren we twee keer per jaar,

mondeling en schriftelijk, over de ontwikkeling van je kind. We beschrijven hier de zorgcyclus zoals deze toegepast wordt op ’t Hoge

Land. Natuurlijk brengen we je tussendoor op de hoogte als iets opvalt. Als je als ouder behoefte hebt aan een gesprek is dat altijd mogelijk. Je kunt daarvoor een afspraak maken met de stamgroepleider van je kind. Door het goed te observeren van kinderen, krijgen wij dagelijks informatie over de ontwikkeling van de kinderen. Zo ook door de presentaties die kinderen geven.

Daarnaast toetsen wij ook. We hebben methode gebonden toetsen die laten zien of het geoefende wel/niet beheerst wordt. Ook doen wij de niet-methode gebonden toetsen van Cito, het zogenaamde leerlingvolgsysteem ( LVS) van Cito. De resultaten van deze toetsen worden met de ouders besproken tijdens de verslaggesprekken.

 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land.

De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband OnderwijsZorgKoepel Noord-Veluwe (OZKNV) samen met  alle basisscholen   en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.

Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:

-terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;

-terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);

-alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.

Het samenwerkingsverband OZKNV heeft in het ondersteuningsplan (www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplan)  vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen.

Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs.

Zorgplicht

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een  passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband OZKNV of op een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband OZKNV of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij  een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien.

In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden. .

Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.

•kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,
•blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd,
•is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht. 

Een voorbeeld van een schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/format_ondersteuningsprofiel

Arrangementen

Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van  een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat alle direct betrokkenen eendrachtig samen werken in het belang van het kind.

Ouderbetrokkenheid

Het samenwerkingsverband OZKNV hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in  vertrouwen  over te spreken.

Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband  invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan).

Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.

Meer informatie op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplanraad

Steunpunt Onderwijszorgkoepel

Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt OZKNV, bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden.
Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs

Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling  aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband OZKNV/
Het samenwerkingsverband OZKNV geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband OZKNV controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/downloads

Ondersteuningsmiddelen

De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband OZKNV  ondersteuningsmiddelen in euro’s.  Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen

Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben.
Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.
Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding.  Ook deze ondersteuning loopt via het Steunpunt OZKNV. 

Informatie en ondersteuning van ouders

Informatie over dit alles vindt u op de website van de school en op de website www.onderwijszorgkoepel.nl

Hier vindt u ook namen en telefoonnummers/emailadressen van de personen die u kunt raadplegen: Henk Büscher (directeur) of Sieb van der Heide (beleidsadviseur)
Neem bij twijfel over de ondersteuning aan uw kind of als u meer wilt weten over passend onderwijs contact in eerste instantie contact op met de school of de hierboven genoemde personen.
In samenspraak tussen scholen, ouders en samenwerkingsverband kunnen we eendrachtig werken aan het passende onderwijs voor onze kinderen. 

Ondersteuningsprofiel

De beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en passend onderwijs.
Vanuit onze eigen Jenaplan identiteit, zien wij elk kind als een uniek mens en staat het kind centraal.
Wij creëren een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin ieder kind zich optimaal en vanuit zijn eigen mogelijkheden kan ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied, gericht op de toekomst.
Het zorgbeleid op onze school is gestoeld op het strategische beleidsplan van het huidige samenwerkingsverband Onderwijszorgkoepel Noord-Veluwe. In dit plan is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor activiteiten in de komende jaren. Aangezien ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en ontwikkelingen op schoolniveau in het verlengde van elkaar (moeten) liggen, zijn er gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd.

De visie die in de bovengenoemde strategische beleidsplannen is geformuleerd, is sterk verbonden met de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Het opstellen van dit ondersteuningsprofiel is daarbij een belangrijk onderdeel.
In ons ondersteuningsprofiel neemt het handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband (SWV) hebben zich verplicht het handelingsgericht werken (HGW) in de periode 2010 – 2015 te implementeren en dit als uitgangspunt van het pedagogisch en didactisch handelen te zien.
Ons ondersteuningsprofiel sluit aan bij de eisen die vanuit het samenwerkingsverband zijn gesteld aan het niveau van de basiszorg. Wij willen voor sommige kinderen ook vormen van breedtezorg bieden.

Wat kunnen wij bieden en welke grenzen hebben we? ---------------->